नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,असार महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32529
सदस्यको कुल संख्या 266146
कुल शेयर पूँजी 6934446170.88
कुल बचत 44775659464.46
कुल ऋण लगानी 41124375397.27
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 5199095512.47
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 45579491.02
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 8393878.55
कुल कोष हिसाब 10002990.50
कुल कर्मचारी संख्या 783
कुल संचालक संख्या 0
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,जेष्ठ महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32517
सदस्यको कुल संख्या 260471
कुल शेयर पूँजी 5949306228.99
कुल बचत 30684625931.50
कुल ऋण लगानी 30323860133.79
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 10914811706.32
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 388844512.00
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 222603721.59
कुल कोष हिसाब 10002990.50
कुल कर्मचारी संख्या 754
कुल संचालक संख्या 0