नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,असोज महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32634
सदस्यको कुल संख्या 398069
कुल शेयर पूँजी 6028626629.80
कुल बचत 39170768539.84
कुल ऋण लगानी 40060898297.27
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 3126136287.27
कुल कर्मचारी संख्या 33
कुल संचालक संख्या 0
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,भाद्र महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32630
सदस्यको कुल संख्या 393852
कुल शेयर पूँजी 6885278893.80
कुल बचत 41516928216.06
कुल ऋण लगानी 39826239128.24
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 3452458375.79
कुल कर्मचारी संख्या 33
कुल संचालक संख्या 0