नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,साउन महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32579
सदस्यको कुल संख्या 315424
कुल शेयर पूँजी 18258355945.20
कुल बचत 55827428305.48
कुल ऋण लगानी 49763933026.04
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 4458888826.81
कुल कर्मचारी संख्या 951
कुल संचालक संख्या 0
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,असार महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32578
सदस्यको कुल संख्या 311169
कुल शेयर पूँजी 9551258082.30
कुल बचत 57595841417.06
कुल ऋण लगानी 52638518675.83
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 655357140.04
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 12737681.79
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 11277798.30
कुल कोष हिसाब 946928715.42
कुल कर्मचारी संख्या 951
कुल संचालक संख्या 0