नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,मङ्शिर महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32700
सदस्यको कुल संख्या 491774
कुल शेयर पूँजी 9323909800.51
कुल बचत 57936400170.66
कुल ऋण लगानी 58154071826.14
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 4852146083.88
कुल कर्मचारी संख्या 25
कुल संचालक संख्या 0
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,कार्तिक महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32685
सदस्यको कुल संख्या 452935
कुल शेयर पूँजी 19376556146.32
कुल बचत 117454503658.01
कुल ऋण लगानी 119256691833.56
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 3150229087.65
कुल कर्मचारी संख्या 25
कुल संचालक संख्या 0