नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,भाद्र महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32607
सदस्यको कुल संख्या 351876
कुल शेयर पूँजी 6791318893.80
कुल बचत 41345554823.06
कुल ऋण लगानी 39615129512.24
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 915475631.32
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 30228930.80
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 11185017.22
कुल कोष हिसाब 3443355227.30
कुल कर्मचारी संख्या 1063
कुल संचालक संख्या 0
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,साउन महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32603
सदस्यको कुल संख्या 348253
कुल शेयर पूँजी 20511307925.83
कुल बचत 68743497108.32
कुल ऋण लगानी 59290949878.71
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 567561520.47
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 9615734.99
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 44839208.51
कुल कोष हिसाब 4508970912.62
कुल कर्मचारी संख्या 1063
कुल संचालक संख्या 0