नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,कार्तिक महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 4351
सदस्यको कुल संख्या 4543
कुल शेयर पूँजी 0
कुल बचत 0
कुल ऋण लगानी 0
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 0
कुल कर्मचारी संख्या 262
कुल संचालक संख्या 194
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,असोज महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 4324
सदस्यको कुल संख्या 4516
कुल शेयर पूँजी 29035100
कुल बचत 177863715
कुल ऋण लगानी 218056484
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 208384889.00
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 6677013.00
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 2994582.02
कुल कोष हिसाब 0
कुल कर्मचारी संख्या 262
कुल संचालक संख्या 194