नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,चैत्र महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 28780
सदस्यको कुल संख्या 125850
कुल शेयर पूँजी 13354754060.00
कुल बचत 79074846639.55
कुल ऋण लगानी 0
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 253147824576.74
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 10329939519.81
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 6232607796.99
कुल कोष हिसाब 11294847894.34
कुल कर्मचारी संख्या 0
कुल संचालक संख्या 321
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,फाल्गुन महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 29184
सदस्यको कुल संख्या 136213
कुल शेयर पूँजी 13354754060.00
कुल बचत 75788294434.78
कुल ऋण लगानी 0
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 253147824575.74
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 10329939519.81
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 6232607796.99
कुल कोष हिसाब 11294847894.34
कुल कर्मचारी संख्या 0
कुल संचालक संख्या 323