नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
खोज्नुहोस
जिल्ला

स्याग्जा जिल्लाको सहकारी समष्टिगत (म्याक्रो) रिपोर्ट

क्रस सहकारीको प्रकार कुल सहकारी संख्या कुल सदस्य संख्या कुल शेयर पूँजी कुल बचत कुल ऋण लगानी
1 वचत तथा ऋण 131 629 31314400.00 1656138.00 0.00
2 बहुउदेश्यीय 55 6 0.00 0.00 0.00
3 कृषि 110 0 0.00 0.00 0.00
4 चिया सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
5 कफी सहकारी 10 0 0.00 0.00 0.00
6 तरकारी तथा फलफूल सहकारी 10 0 0.00 0.00 0.00
7 मौरी पालन 12 0 0.00 0.00 0.00
8 दुग्ध सहकारी 11 2 0.00 0.00 0.00
9 जुनार सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
10 विँउ विजन सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
11 साना किसान सहकारी/कृषि 17 0 0.00 0.00 0.00
12 अदुवा सहकारी 8 0 0.00 0.00 0.00
13 उखु सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
14 पर्यटन सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
15 विद्धूत सहकारी 1 0 0.00 0.00 0.00
16 संचार सहकारी 1 0 0.00 0.00 0.00
17 अन्य 7 0 0.00 0.00 0.00
18 उपभोक्ता सहकारी 5 0 0.00 0.00 0.00
19 मत्स्य सहकारी 0 0 0.00 0.00 0.00
20 पशुपालन सहकारी 1 0 0.00 0.00 0.00

जम्मा

379 637 31314400.00 1656138.00 0.00