नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
खोज्नुहोस
जिल्ला

भक्तपुर जिल्लाको सहकारी समष्टिगत (म्याक्रो) रिपोर्ट

क्रस सहकारीको प्रकार कुल सहकारी संख्या कुल सदस्य संख्या कुल शेयर पूँजी कुल बचत कुल ऋण लगानी
1 वचत तथा ऋण 481 173 1108168850 4699317604 3569872907
2 बहुउदेश्यीय 58 20 105397800 601106069 385264375
3 कृषि 89 0 0 0 0
4 चिया सहकारी 0 0 0 0 0
5 कफी सहकारी 0 0 0 0 0
6 तरकारी तथा फलफूल सहकारी 0 0 0 0 0
7 मौरी पालन 1 0 0 0 0
8 दुग्ध सहकारी 22 0 0 0 0
9 जुनार सहकारी 0 0 0 0 0
10 विँउ विजन सहकारी 0 0 0 0 0
11 साना किसान सहकारी/कृषि 0 0 0 0 0
12 अदुवा सहकारी 0 0 0 0 0
13 उखु सहकारी 0 0 0 0 0
14 पर्यटन सहकारी 1 0 0 0 0
15 विद्धूत सहकारी 0 0 0 0 0
16 संचार सहकारी 1 0 0 0 0
17 अन्य 5 0 0 0 0
18 उपभोक्ता सहकारी 10 0 0 0 0
19 मत्स्य सहकारी 0 0 0 0 0
20 पशुपालन सहकारी 0 0 0 0 0

जम्मा

668 193 1213566650 5300423673 3955137282