नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,मङ्शिर महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32355
सदस्यको कुल संख्या 44069
कुल शेयर पूँजी 1549021242.00
कुल बचत 11360933501.21
कुल ऋण लगानी 9690093076.53
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 989684238.73
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 30315624.56
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 11308462.31
कुल कोष हिसाब 55327971.06
कुल कर्मचारी संख्या 524
कुल संचालक संख्या 545
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,कार्तिक महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32345
सदस्यको कुल संख्या 37499
कुल शेयर पूँजी 4503645750.00
कुल बचत 24914141896.67
कुल ऋण लगानी 25017865733.68
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 15448860382.84
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 583944301.09
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 315208478.13
कुल कोष हिसाब 1586835146.17
कुल कर्मचारी संख्या 524
कुल संचालक संख्या 545