नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,असोज महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32343
सदस्यको कुल संख्या 31690
कुल शेयर पूँजी 951672324.00
कुल बचत 7956186575.77
कुल ऋण लगानी 7734972079.48
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 0
कुल कर्मचारी संख्या 453
कुल संचालक संख्या 545
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,भाद्र महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32343
सदस्यको कुल संख्या 28665
कुल शेयर पूँजी 3522200613.00
कुल बचत 16852583461.25
कुल ऋण लगानी 15321406147.08
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 6907106672.62
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 283296772.55
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 172907439.17
कुल कोष हिसाब 801110498.10
कुल कर्मचारी संख्या 453
कुल संचालक संख्या 545