नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,चैत्र महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 29802
सदस्यको कुल संख्या 10613
कुल शेयर पूँजी 17146000
कुल बचत 267469976
कुल ऋण लगानी 113149875
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 0
कुल कर्मचारी संख्या 337
कुल संचालक संख्या 409
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,फाल्गुन महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 24524
सदस्यको कुल संख्या 10329
कुल शेयर पूँजी 1154494100
कुल बचत 6418623354
कुल ऋण लगानी 6956599728
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 6602736871.52
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 204571650.65
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 149309651.79
कुल कोष हिसाब 922851992
कुल कर्मचारी संख्या 337
कुल संचालक संख्या 409