नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,जेष्ठ महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 31802
सदस्यको कुल संख्या 13297
कुल शेयर पूँजी 378298970.00
कुल बचत 1189759924.00
कुल ऋण लगानी 314435119.00
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 0
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0
कुल कोष हिसाब 3801933.00
कुल कर्मचारी संख्या 374
कुल संचालक संख्या 460
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,बैशाख महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 31562
सदस्यको कुल संख्या 12840
कुल शेयर पूँजी 2423914603.00
कुल बचत 9778587716.43
कुल ऋण लगानी 9343625516.00
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 8454012749.30
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 322954845.22
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 93860908.97
कुल कोष हिसाब 1067867081.70
कुल कर्मचारी संख्या 374
कुल संचालक संख्या 460