नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७४/७५ ,साउन महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32337
सदस्यको कुल संख्या 18501
कुल शेयर पूँजी 1824728114.00
कुल बचत 12371289298.27
कुल ऋण लगानी 8543934675.66
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 64780385.00
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0.00
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0.00
कुल कोष हिसाब 1012962800.67
कुल कर्मचारी संख्या 407
कुल संचालक संख्या 524
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७३/७४ ,असार महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32337
सदस्यको कुल संख्या 18233
कुल शेयर पूँजी 1356188470.00
कुल बचत 6246998134.37
कुल ऋण लगानी 6584247433.44
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 3238639477.99
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 42383167.67
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 21915855.84
कुल कोष हिसाब 29165325.32
कुल कर्मचारी संख्या 407
कुल संचालक संख्या 524