नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,जेष्ठ महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32493
सदस्यको कुल संख्या 221133
कुल शेयर पूँजी 3445221541.35
कुल बचत 18884753446.89
कुल ऋण लगानी 18797600196.68
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 1.00
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 0.00
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 0.00
कुल कोष हिसाब 20396766.05
कुल कर्मचारी संख्या 662
कुल संचालक संख्या 0
सहकारी संबन्धि जानकारी
(आ.व २०७५/७६ ,बैशाख महिना सम्मको तथ्याङ्क)
सहकारीको कुल संख्या 32491
सदस्यको कुल संख्या 211623
कुल शेयर पूँजी 9110990077.11
कुल बचत 51981876693.23
कुल ऋण लगानी 49093477713.12
कुल असल ऋण (भाका ननाघेको) 30934758879.16
कुल संकास्पद ऋण (१ वर्ष सम्म भाका नाघेको) 1910584939.47
कुल खराब ऋण (१ वर्ष भन्दा बढी भाका नाघेको) 859052072.74
कुल कोष हिसाब 3306723815.29
कुल कर्मचारी संख्या 662
कुल संचालक संख्या 0